سپنجا چه معنایی دارد؟

سپنجا از ترکیب دو کلمه سپنج و جا تشکیل شده. اما ریشه این کلمه چیست؟

معنی لغوی کلمه سپنج در فرهنگ لغات فارسی خانه موقت است. سرای سپنج کنایه از دنیای فانی است که در اشعار فارسی توسط شعرای به نام بارها مورد استفاده قرار گرفته است.

اگرصد بمانی و گر سی و پنج
ببایَدْت رفتن ز جای سپنج .
فردوسی .

به آغاز گنج است و فرجام رنجسپنج
پس ازرنج رفتن ز جای سپنج .
فردوسی .

که گیتی سپنج است و جاوید نیست
فری برتر از فر جمشید نیست .
فردوسی .

با کس از خلق جهان می نزیی
آدمی وار در این جای سپنج .
سوزنی .نا

 

چو گشت آن پریچهره بیمار غنج
ببرّید دل زین سرای سپنج .
رودکی .

ترا این تن یکی خانه ٔسپنج است
مزور بل مغربل چون کباره .

ناصرخسرو.

سپنج ستوران بیگانه سم
ز تاراج آن سبزه پی کرده گم .

نظامی .

مبندید دل در سرای سپنج
کش انجام مرگ است و آغاز رنج .

اسدی .

اما باید که اشتران و اسبان و غلامان از سپنج بازآرند. (تاریخ بیهقی ).

برخی صاحب نظران در عرصه زبان شیرین فارسی سرای سپنج را اقتباس از سرای سه پنج میدانند. سرای سه پنج کنایه از طبقه سوم و پنجم از آفرینش افلاک یا به عبارتی سطح زمین طبقه سوم و آسمان تا محدوده مشخص معرف طبقات چهارم و پنجم است. این محدوده گستره زیست بشر است و دنیای فانی را شامل میشود.

برخی دیگر کلمه سپنج را به معنی ناپایدار و گذرا میدانند که از ریشه پهلوی aspanj می آید و در اصل به معنی مهمانی و اقامت موقت در جایی است. این گروه معتقدند کلمه سپنج هیچ ارتباطی با سه و پنج ندارد.

گروه سپنجا نام این برند را از کلمه فارسی سپنج  به معنی خانه موقت یا خانه مسافر و کلمه جا گرفته اند و افتخار است در ایران عزیز از کلمات فارسی اصیل استفاده نموده است.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند *